kesa_-_copy.jpg pelto.jpg broilerinlanta_pieni.jpg img_0709.jpg halikonjoki_0.jpg Aneriojärvi.jpg tammihaka.jpg kosteikko.jpg maisemapelto.jpg img_9200_m.jpg viljapelto.jpg kuurankukkia.jpg ketoneilikat.jpg rypsipelto.jpg rantaniitty.jpg puiden takaa.jpg riistapelto_0.jpg img_9188.jpg piippo ruusuruoholla.jpg IMG_8095_m.jpg
 

TIIVISTELMÄ HANKKEESTA

   

  Hankkeen nimi:

  Yhteistyömalleja lannan kierrättämiseksi Saaristomeren valuma-alueella

   

  Tiivistelmä hankkeesta:

  ”Yhteistyömalleja lannan kierrättämiseksi Saaristomeren valuma-alueella” on Elävä Itämeri säätiön hanke, jonka tavoitteena on parantaa yhteistyötä lantaa luovuttavien kotieläintilojen sekä lantaa vastaanottavien kasvinviljelytilojen välillä. Hanke kuuluu omana kokonaisuutenaan Luonnon- ja riistanhoitosäätiön kanssa yhteistyössä toteutettavaan Järki-hankkeeseen, jossa kierrätysmaatalous on noussut pääteemaksi.

  Maatilojen välisen ravinnekierrätyksen edistymisessä on keskeistä löytää konkreettisia ratkaisuja, jotka hyödyttävät ja ovat ennen kaikkea taloudellisesti kannattavia sekä lantaa luovuttavalle että lantaa vastaanottavalle tilalle. Onnistuakseen ravinnekierrätys tarvitsee toimivia teknisiä ratkaisuja mm. lannan varastointiin, kuljetukseen ja levitykseen. Kotieläinyksiköiden koon kasvaessa yhden tilan tarvitsema lannanlevitysala kasvaa. Toisaalta useille kasvinviljelytiloille lannan käyttö lannoitteena on vierasta, kun omalla tilalla ei ole ollut kotieläintuotantoa mahdollisesti kymmeniin vuosiin.

   

  Lannan ravinteiden kierrätys kotieläintiloilta kasvinviljelytiloille on usein haasteellista, mutta on myös tiloja, jotka ovat onnistuneet kehittämään toimivia yhteistyöratkaisuja. Hankkeessa etsitään ja kuvataan toimivia ravinnekierrätyksen yhteistyömalleja kotieläintilojen ja kasvinviljelytilojen välillä Saaristomeren valuma-alueella. Hankkeessa kuvattavien yhteistyömallien avulla esitetään, miten ravinteiden kierrätystä tilojen välillä voidaan käytännössä toteuttaa niin, että yhteistyö on mielekästä kaikille osapuolille. Hankkeessa voidaan löytää lannan ravinteiden kierrätyksen esteitä ja pullonkauloja, ja esittää niihin käytännön tasolta nousevia parannusehdotuksia.

   

  Hankkeessa esitetään malli ainakin yhden sikatilan, yhden siipikarjatilan ja kahden nautakarjatilan (toisella kuiva- ja toisella lietelantajärjestelmä) ympärillä toimivasta ravinnekierrätyksen toteutuksesta. Tilayhteistyön toteutumista tarkastellaan kussakin tapauksessa sekä lantaa luovuttavan että lantaa vastaanottavan tilan näkökulmasta. Haastattelujen avulla haetaan eri osapuolten kannalta keskeisiä näkökulmia yhteistyön toteutumiseen sekä mahdollisia pullonkauloja ja kehitysmahdollisuuksia. Tarkastelua tehdään neljän tekijän kautta: 1) biologiset ja ekologiset tekijät, 2) teknologiset tekijät, 3) taloudelliset tekijät ja 4) sosiaaliset tekijät. Tarkastelussa mukana olevia tiloja tulee olemaan arviolta n. 10-15, eli vähintään neljä kotieläintilaa sekä lantaa vastaanottavia tiloja yksi tai useampia kutakin kotieläintilaa kohti.

  Hankkeen vaikutukset ovat kuitenkin huomattavasti laajemmat, kun uudet ravinnekierrätyksestä kiinnostuneet maatilat voivat esitettyjen ratkaisujen ja toimintatapojen pohjalta lähteä kehittämään omalle tilalle sopivaa lannan luovutusta tai vastaanottoa. Lannan vastaanottohalukkuutta voidaan tämän hankkeen avulla lisätä välittämällä viljelijöille tietoa uusista lannan käsittelyn ja kierrätyksen teknisistä ja logistisista ratkaisuista. Tärkeää on myös lisätä kasvinviljelytilojen tietämystä lannan lannoituskäytön eduista. Lisäksi hankkeen tuloksena välitetään alan kehittäjille ja päätöksentekijöille viljelijöiltä tulleita käytännön vinkkejä lannan ravinteiden kierrätyksen tehostamiseksi. Viljelijöille puolestaan välitetään tietoa uusista lannan käsittelyn ja kierrätyksen teknisistä ja logistisista ratkaisuista.

   

  Hankkeen kesto:

  1.10.2012 – 31.12.2014